Template ID = M1004 intTaglineX = 17 intTaglineY = 500 tagline_font = Arial tagline_font_color = #000000 intFontSize = 10 newPhoneNum =

Nondiscrimination Notice

Magnetic Resonance Imaging of San Luis Obispo, Inc. Nondiscrimination Notice

Magnetic Resonance Imaging of San Luis Obispo, Inc. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of age, race, ethnicity, religion, culture, language, physical or mental disability, socioeconomic status, sex, sexual orientation and gender identity or expression.  Magnetic Resonance Imaging of San Luis Obispo, Inc. does not exclude people or treat them differently because of age, race, ethnicity, religion, culture, language, physical or mental disability, socioeconomic status, sex, sexual orientation and gender identity or expression.

Magnetic Resonance Imaging of San Luis Obispo, Inc.:

  • Provides free auxiliary aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    • qualified sign language interpreters, video remote interpreting or other aids for hearing impaired individuals
    • written information in multiple formats including large print, audio, accessible electronic formats, or other formats for visually impaired individuals
  •  Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    • qualified interpreters or a language line
    • information written in other languages

If you need these services, contact Magnetic Resonance Imaging of San Luis Obispo, Inc.’s ADA Coordinator at 805-546-7698.

If you believe that Magnetic Resonance Imaging of San Luis Obispo, Inc. has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex, you can file a grievance with:

ADA Coordinator
Magnetic Resonance Imaging of San Luis Obispo, Inc.
77 Casa Street Suite 102, San Luis Obispo, CA 93405
kelly.howell@tenethealth.com

 

You can file a grievance in person or by mail, fax or email.  If you need help filing a grievance, Magnetic Resonance Imaging of San Luis Obispo, Inc.’s ADA Coordinator is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C.  20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html


Spanish:
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 805-546-7698.

Chinese: 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 805-546-7698.

Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 805-546-7698.

Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa

Korean: 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 805-546-7698번으로 전화해 주십시오.

Armenian: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք  805-546-7698.

Farsi: توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 805-546-7698 تماس بگیرید.

Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 805-546-7698.

Japanese: 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。805-546-7698. まで、お電話にてご連絡ください。

Arabic: ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 805-546-7698.

Punjabi: ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 805-546-7698. 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Cambodian: ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 805-546-7698. ។

Hmong: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 805-546-7698..

Hindi: ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 805-546-7698.  पर कॉल करें।

Thai: เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 805-546-7698.